|| สหกิจศึกษานานาชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Saint Vincent's College เปิดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สมัครเพื่อทำสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ Saint Vincent's College เมือง Dipolog ประเทศ Philippines

รับสมัคร Technical Support จำนวน 2 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทุนค่าที่พักและค่าใช้จ่าย สนใจยื่นใบสมัครและสำเนา Passport ได้ที่ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 11 ชั้น 10

Designed by NZ Digital Media.