|| ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัย ICT ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Saint Vincent's College ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่

1. Saint Vincent's College โดย Rev. Fr. Nathaniele A. Denlaoso, Executive Vice President,
2. วิทยาลัย ICT โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,
3. Commission on Higher Education ภาค 9 โดย Dr. Juanito R. Demetrio, Regional Director ณ Cathleya Hall, Dipolog City ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในการนี้ วิทยาลัย ICT ได้มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วม งานประชุมทางวิชาการ IT Research Conference and Festival ครั้งที่ 2 ณ Dakak Convention Center เมือง Dapital City ระหว่าง วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ตามคำเชิญของ Commission on Higher Education และ Council of Deans for ICT, Zamboanga Peninsula ภาค 9 ในฐานะ Keynote Speaker และ Plenary Speaker โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 1068 คน ในการนี้ Saint Vincent's College รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักทั้งหมดในระหว่างที่ดำเนินการในประเทศฟิลิปปินส์

Designed by NZ Digital Media.