|| งานประชุมระดับชาติเวชสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) จัดงานประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สมาคมเวชสารสนเทศไทยหรือ TMI ได้จัดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559 โดยสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเกียรติจากสมาคมเวชสารสนเทศไทยให้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงานสัมมนา การทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมทั้งได้รับความรู้จากงานประชุมครั้งนี้อย่างมากมาย

Designed by NZ Digital Media.