|| ทุนวิจัยเพื่อการเรียนการสอน2559

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครทุนวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 2559 รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัครและการตัดสิน

  1. ประกาศรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 2 มกราคม พ.ศ. 2560
  2. ประกาศให้ทุน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560

การสมัครขอให้ทำข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด ส่งมายังศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ประสานงาน น.ส.เกษสุดา ไชวงศ์ โทร. 5701 โดยวิธีการจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้ทำวิจัยสามารถพิมพ์ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ศสพ.RS1-11 และ ศสพ.RS1-12)

 

Designed by NZ Digital Media.