|| ข่าวไอซีที

MOS Olympic Thailand Competition 2017

College of Information and Communication Technology Rangsit University เป็นภาคีร่วมในการจัดแข่งขัน Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2017

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการผลักดัน และการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่า...

(อ่านต่อ...)

รางวัลนักศึกษาดีเด่น

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบาย แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแข่งขัน...

(อ่านต่อ...)

ICT RSU HACKATHON 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางด้าน IT ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัยจากนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.