|| ประชุมหลักสูตร

สถานที่ : อาคาร 11 ห้อง 11-101

ประชุมร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ทุกสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน


Designed by NZ Digital Media.