|| meeting2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีวาระสำคัญเช่น กิจกรรมของวิเทศสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของวิทยาลัยฯกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ และแนวทางการทำผลงานวิจัยและงานวิชาการของคณาจารย์

Designed by NZ Digital Media.