|| thaigamejam2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม THAI GAME JAM 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานเป็นประจำทุกปี

Designed by NZ Digital Media.