สหกิจศึกษา

ความรู้พร้อม ประสบการ์พร้อม เตรียมตัวให้พร้อม >> ก่อนไปลงมือทำจริง

โครงการสหกิจศึกษา
Co-operative Education

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง จากบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในปรัชญา "ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้"

Chrome iPad iPad

เป้าหมาย

 • ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
 • เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานโดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประเทศ และสังคมโลกในอนาคต
 • เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในอนาคต
 • เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
 • ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

 • เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในด้านการพัฒนาอาชีพ(Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ์
 • เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา
 • เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 • ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของแรงงานมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจ คณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
 • เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในด้านการพัฒนาอาชีพ(Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ์
 • เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต