สหกิจศึกษา

ความรู้พร้อม ประสบการ์พร้อม เตรียมตัวให้พร้อม >> ก่อนไปลงมือทำจริง

โครงการสหกิจศึกษา
Co-operative Education

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง จากบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในปรัชญา "ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้"

Chrome iPad iPad

เป้าหมาย

 • ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
 • เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานโดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประเทศ และสังคมโลกในอนาคต
 • เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในอนาคต
 • เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
 • ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

 • เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในด้านการพัฒนาอาชีพ(Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ์
 • เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา
 • เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 • ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของแรงงานมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจ คณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
 • เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในด้านการพัฒนาอาชีพ(Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ์
 • เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

 • กรอกใบสมัคร ส่งให้ เลขานุการสาขาวิชา
 • ติดต่อบริษัทที่นักศึกษาต้องการไปสหกิจศึกษา เพื่อให้บริษัทตอบตกลงอย่างไม่เป็นทางการ ** ควรไปสำรวจว่าบริษัทอยู่ที่ไหน สามารถเดินทางไปทำงานได้ทันหรือไม่ บริษัทมีสวัสดิการและ/หรือค่าตอบแทนอะไรให้หรือไม่ มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาหรือไม่ ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนก่อนรับเข้าสหกิจศึกษาหรือไม่ **
 • ขอชื่อ นามสกุล ตำแหน่งของพนักงานที่จะให้วิทยาลัยทำหนังสือไปให้ตอบรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่างเป็นทางการ (ส่งให้เลขานุการสาขาวิชาทำหนังสือให้)
 • ก่อนไปสหกิจศึกษา ให้ไปรับหนังสือส่งตัวเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาไปยื่นให้บริษัท ในวันแรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
 • รายงานตัว ณ บริษัทที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา ในวันแรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษา เวลา 08:00 น.

เอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารที่นักศึกษาต้องยื่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ(ITCE14 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา) (บางสาขาวิชา)นักศึกษาต้องระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาต้องการให้ดูแล Project สหกิจศึกษาด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

 • เอกสารที่นักศึกษาต้องรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทุกสัปดาห์ ITCE19 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หมายเหตุ ก่อนการไปนิเทศงานของอาจารย์นักศึกษาควรต้องแจ้ง
 • แผนที่การเดินทางไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา
 • ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ของพนักงานที่ปรึกษาที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

เอกสารที่ต้องใช้หลังกลับจากสหกิจศึกษา

 • ITCE11 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
 • ITCE12 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
 • ITCE13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

 • การแต่งกายควรแต่งชุดนักศึกษา (ยกเว้นสถานประกอบการจะแจ้งว่าให้สามารถแต่งกายด้วยชุดอื่นได้)
 • วันปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกวันควรไปถึงสถานประกอบการก่อนเวลาปฏิบัติงานจริง เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานและควรเลิกงานพร้อมหรือหลังจากพนักงานของสถานประกอบการ ไม่ควรกลับก่อนเวลาเลิกงาน
 • ไม่ควรไปทำงานสาย ขาดงาน ลาทุกชนิดถ้าไม่มีเหตุผลสมควร เนื่องจากมีการประเมินเรื่องการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานประกอบการด้วย ถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำงานสาย ขาดงาน ลาทุกชนิด ต้องทำหนังสือหรือโทรศัพท์แจ้งพี่ที่เป็นผู้ดูแลให้รับทราบและ/หรืออนุญาตก่อน
 • การปฏิบัติสหกิจศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เน้นที่การทำ Project ไม่ใช่การฝึกงานที่นับชั่วโมงการทำงานฉะนั้นสถานประกอบการจะต้องมีพี่ที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้มอบหมายงานให้นักศึกษาทำและเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบผลงานของนักศึกษาว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่
 • ขณะที่สาขาวิชาของนักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้ดูแล ประสานงานกับสถานประกอบการ ตลอดจนเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบผลงานของนักศึกษาว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่ด้วย
 • ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กรณีที่นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการฝึกงาน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรืออื่นๆ อย่าท้อหรือเลิกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นอันขาด ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาด่วน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กรณีติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไม่ได้ ให้ติดต่อพี่เลขานุการของสาขาวิชาของนักศึกษา โดยรายละเอียดการติดต่อสามารถดูได้จากแบบฟอร์มสหกิจศึกษา,เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและ Facebook กลุ่ม สหกิจศึกษา_วิทยาลัยDIT