|| Scholarships

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน 50% (จำนวน 200 ทุน)

ผู้สมัคต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 150 ทุน)

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

- ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
- ทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง

ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น
- ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี - ทุนด้านนิเทศศาสตร์
ผู้สมัครมีความสามารพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสต์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวนกว่า 10 ทุน)

- ทุนด้านศิลปะวัฒนธรรม
- ทุนศิลปิน
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
- ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10
Email: info@rsu.ac.th

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กยศ.
-บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้
-ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
-ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
-สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กรอ.
- ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา
- ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด
- ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ

Designed by NZ Digital Media.