|| ตอนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์ Sumana Rsu หัวหน้าสาขาวิชา Enterprise Information Systems RSU ดูแลการอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561

ขอขอบคุณ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala ที่ร่วมต้อนรับ

 

Designed by NZ Digital Media.