|| รางวัล "Best Executive AEC Awards 2017"

คณะกรรมการกิจการมวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สช.มน.กอ.รมน.) ได้ดำเนินการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "Best Executive AEC Awards of the Year" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการคนไทยสู่อาเชียนและสังคมโลกแก่บุคคลและองค์กร

ในงานนี้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม คือคุณณัฐพงษ์ รอบคอบ ได้รับรางวัลในสาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ด้วย ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Designed by NZ Digital Media.