|| ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ อาจารย์ดีเด่นปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต แก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์และได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อศิษย์และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมอย่างดียิ่งนั้น

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560 สาขาการเป็นครูดีเด่น

 

Designed by NZ Digital Media.