|| สทป.ให้เกียรติเยี่ยมชมหุ่นยนต์ 1004 v.4

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป) เยี่ยมชมหุ่นยนต์รุ่น 1004 v.4 พัฒนาโดยทีมงาน รศ.สานนท์ ฉิมมณี ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือเรื่องการร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจเพื่อนำไปใช้ในกิจการของกองทัพในอนาคต
Designed by NZ Digital Media.