|| ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมความงาม โดยบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกไปต่างประเทศ ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำผลงานวิจัย และเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทมีกระบวนการต่างๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น 8th SME National Award 2016 : SMEs ดีเด่นแห่งชาติ Thailand Green Design Award 2017: Aging Society Thai Cosmetics Cluster 2016

 

Designed by NZ Digital Media.