|| รางวัลชนะเลิศการประกวด KM day 2017

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การจัดการความรู้ประจำปี ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในงานดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือ 1) รางวัลชนะเลิศด้านเทคนิคการเรียนการสอน 2) รางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
ชนะเลิศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผศ.ดร.โกวิท ระพีไพศาล
ชนะเลิศด้านเทคนิคการเรียนการสอน

Designed by NZ Digital Media.