|| งานประชุมวิชาการระดับชาติ SAUNIC2017

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช รัตนาธิเบศร์

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่อาศัยพื้นฐานการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับสากล กล่าวคือ การยึดโยงภาคเศรษฐกิจกับภาคสังคมด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งการเตรียมความพร้อมไปสู่การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว ต้องอาศัยวัตถุดิบต้นทางที่สำคัญคือ “งานวิจัยต่อยอด” ด้วยการเข้าสู่กระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักด์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนเดินหน้า “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) ภายใต้กรอบแนวคิด “การออกแบบการศึกษา และวิจัย เพื่องานนวัตกรรม 4.0” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/sau.ac.th/saunic2017/home

Designed by NZ Digital Media.