|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) จัดงานประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สมาคมเวชสารสนเทศไทยหรือ TMI ได้จัดการประชุมระดั...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัย ICT ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิท รพีพิศาล อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้พิจารณามอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วิทยาลัยได้มีบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งอยู...

(อ่านต่อ...)

เชิญชวนอาจารย์ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย ส่งงานวิจัยของท่านเข้าร่วมในงาน ICOCI2017 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.