|| ข่าวไอซีที

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัย ICT ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Saint Vincent's College ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่

1. Saint Vincent's College โดย Rev. Fr. Nathaniele A. Denlaoso, Executive Vice President,
2. วิทยาลัย ICT โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) จัดงานประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สมาคมเวชสารสนเทศไทยหรือ TMI ได้จัดการประชุมระดั...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัย ICT ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิท รพีพิศาล อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้พิจารณามอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วิทยาลัยได้มีบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งอยู...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัย ICT จัดงานเปิดตัวหลักสูตรป.โท การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เเละคณาจารย์ร่วมงาน Open House เปิด...

(อ่านต่อ...)

ด้วยทางมหาวิยาลัยรังสิตได้มอบหมายให้ผ่ายวิชาการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ทำหน้าที่เป็นหส่วยงานกลางในการจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ซึ่งหลังจากการประเมินการสอนประจำปีเสร็จสิ้น อาจารย์ที่ได้รับผลคะแนนประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการเห็นชอบจา...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.