|| ข่าวไอซีที

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การจัดการความรู้ประจำปี ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในงานดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดแข่งขัน Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2017

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการผลักดัน และการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบัน...

(อ่านต่อ...)

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบาย แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแข่งขัน...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางด้าน IT ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัยจากนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน Global Game Jam ประจำปี 2560

มาพบกันอีกครั้ง กับเหล่าทัพคนสร้างเกมทั่วหล้า เตรียมตัวมาแจมกันในงาน Global Game Jam 2017 (GGJ 2017) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 นี้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัย ICT ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Saint Vincent's College ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่

1. Saint Vincent's College โดย Rev. Fr. Nathaniele A. Denlaoso, Executive Vice President,
2. วิทยาลัย ICT โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.