|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความขอบคุณ Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน

Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน ในโครงการ Staff Mobility Agreement: Erasmus+ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2560 มาช่วย...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การจัดการความรู้ประจำปี ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในงานดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดแข่งขัน Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2017

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการผลักดัน และการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบัน...

(อ่านต่อ...)

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบาย แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแข่งขัน...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางด้าน IT ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัยจากนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน Global Game Jam ประจำปี 2560

มาพบกันอีกครั้ง กับเหล่าทัพคนสร้างเกมทั่วหล้า เตรียมตัวมาแจมกันในงาน Global Game Jam 2017 (GGJ 2017) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 นี้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.