|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (WRO:World Robot Olympiad 2017) ภายใต้หัวข้อ "Sustainabots : Robots for sustainability" (การพัฒนาอย่างยั่งยืน : หุ่นยนต์เพื่อความยั่งยืน)


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความขอบคุณ Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน

Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน ในโครงการ Staff Mobility Agreement: Erasmus+ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2560 มาช่วย...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การจัดการความรู้ประจำปี ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในงานดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.