|| ข่าวไอซีที

โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "(Thailand Digital Awards 2018)" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการคนไทยสู่อาเซียนและสังคมโลกแก่บุคคลและองค์กร

...

(อ่านต่อ...)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และได้ประกาศเกียรติคุณแก้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชน

ในงานดังกล่าว ผศ.ดร.เชฏเน...

(อ่านต่อ...)

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์ Sumana Rsu หัวหน้าสาขาวิชา Enterprise Information Systems RSU ดูแลการอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561

ขอขอบคุณ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหา...

(อ่านต่อ...)

คณะกรรมการกิจการมวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สช.มน.กอ.รมน.) ได้ดำเนินการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "Best Executive AEC Awards of the Year" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

(อ่านต่อ...)

ขอประชาสัมพันธ์งาน Global Game Jam 2018 (GGJ 2018) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มกราคม 2561)

Global Game Jam เป็นงานที่รวมเหล่านักพัฒนาเกมรุ่นเก๋าจนถึงน้องใหม่ผู้สนใจในการสร้างเกมด้วยตัวเองให้มีโอกาส...

(อ่านต่อ...)

Platform ร่วมกับวิทยาลัยไอซีที มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมเชิงปฏิัติการ "วิธีการระดมทุน" CrowdFunding RSU 2018 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 11 รัตนคุณากร

ขอเชิญชวน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยส่ง

1. ชื่อโคร...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.