|| ข่าวไอซีที

The IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development 丝路工程科技发展专项培训项目简介 Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development Project

Sponsored and Hosted by: Internation...

(อ่านต่อ...)

เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยม่นมั่นขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ข...

(อ่านต่อ...)

โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "(Thailand Digital Awards 2018)" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการคนไทยสู่อาเซียนและสังคมโลกแก่บุคคลและองค์กร

...

(อ่านต่อ...)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และได้ประกาศเกียรติคุณแก้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชน

ในงานดังกล่าว ผศ.ดร.เชฏเน...

(อ่านต่อ...)

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์ Sumana Rsu หัวหน้าสาขาวิชา Enterprise Information Systems RSU ดูแลการอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561

ขอขอบคุณ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหา...

(อ่านต่อ...)

คณะกรรมการกิจการมวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สช.มน.กอ.รมน.) ได้ดำเนินการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "Best Executive AEC Awards of the Year" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.