|| ICT RSU HACKATHON 2017

สถานที่ : อาคาร 11 ห้อง 11-901, 11-905, 11-906

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560
โครงการ ICT RSU HACKATHON 2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการค่ายกิจกรรมฝึกทักษะด้านไอที เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว


Designed by NZ Digital Media.