|| ประมวลภาพกิจกรรม

ขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างเกมเกี่ยวกับการจำลองการฝึกยุทธศาสตร์ทางทหาร...

(อ่านต่อ...)

อบรม หุ่นยนต์ 4-5 พ.ย.60

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนและคุณครูสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ...

(อ่านต่อ...)

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 25559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมิลจากคณะกรรมการ วิทยาลัยฯได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.