|| ผลงานวิชาการและงานวิจัย

ผู้วิจัย : Thossaporn Thossansin
หัวข้อวิจัย : Skills and Competitiveness for Poverty Reduction in Northeast,Thailand by Enhancing Knowledge Management in Capacity Building
ชื่องาน :8th Knowledge Management International Conference (KMICe 2016)
พ.ศ. : 2016
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Thossaporn Thossansin and Auttapon Pomsathit
หัวข้อวิจัย : Differences in Enhancing Enrollment System between Web Application and Mobile Application for Rangsit University, Thailand
ชื่องาน :International Conference on Communications and Information Technology
พ.ศ. : 2014
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Thossaporn Thossansin
หัวข้อวิจัย : A Framework for Enhancing Mobile Development Software for Rangsit University
ชื่องาน :17th International Conference on Computer Communications and Applications
พ.ศ. : 2015
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Chetneti Srisa-an , and Nida Denphaisarn
หัวข้อวิจัย : An Ontology based Knowledge Management for a User Preference of E-Learning System
ชื่องาน :he 8th Knowledge Management International Conference KMICe 2016
พ.ศ. : 2016
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Chetneti Srisaan
หัวข้อวิจัย : A LOCATION BASED MOBILE COMMUNITY USING ANT-BASED CLUSTERING ALGORITHM
ชื่องาน :International Conference on Internet Studies
พ.ศ. : 2016
คะแนน : 0 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Chetneti Srisa-an
หัวข้อวิจัย : APPLYING GENETIC NETWORK PROGRAMMING FOR A NUDE IMAGE CLASSIFICATION
ชื่องาน :19th International Conference on Management and Information Technology (ICMIT)
พ.ศ. : 2016
คะแนน : 0.2 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Chetneti Srisa-an
หัวข้อวิจัย : Nude Image Classification Using Rough Set Analysis
ชื่องาน :12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015)
พ.ศ. : 2015
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : Chetneti Srisa-an
หัวข้อวิจัย : A Classification Model of Acute Lymphoblastic Leukemia
ชื่องาน :The Third National Conference on Medical Informatics (TMI-NCMedInfo 2014)
พ.ศ. : 2014
คะแนน : 0.25 ระดับ : National เอกสาร :ผู้วิจัย : Somboon Anekritmongkol, Chonawat Srisa-an
หัวข้อวิจัย : Boolean Algebra and Concept Lattice Technique for Association Mining
ชื่องาน :International Conference on Information Technology and Application
พ.ศ. : 2008
คะแนน : 0.25 ระดับ : International เอกสาร :ผู้วิจัย : พิษณุลักษณ์ ศรีเจริญ, รศ.ดร. สานนท์ ฉิมมณี
หัวข้อวิจัย : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 3 จี บนคลื่น 850 และ 900 เมกะเฮิร์ทซ์ในพื้นที่ที่มีความแออัดของการใช้งานมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร
ชื่องาน :การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
พ.ศ. : 2556
คะแนน : 0.25 ระดับ : National เอกสาร :Designed by NZ Digital Media.