สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท)

สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Technology Management
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):Master of Science (Information Technology Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการขององค์การและนำมาซึ่งการแข่งขันได้
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีขีดความสามารถและสักยภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ขององค์การ
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์การชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งจิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก         9 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้        0 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

 
ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 610 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
ITM 691 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ITM xxx คณิตศาสตร์(ไม่ต่อเนื่อง) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
     
SECOND SEMESTER
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9)
     
 
แผนการศึกษาแบบ ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
XXX ___ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3)
     
SECOND SEMESTER
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
 ITM xxx  วิชาเลือก  3(3-0-6)
ITM 6976 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-6-3)
ITM 697 การสอบประมวลความรู้ 0
     

แนวทางประกอบอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญขององค์การอันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญซึ่งสามารถสนับสนุนความสำเร็จทางการดำเนินธุรกิจขององค์การได้ จากบทบาทที่สำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นอกจากจะมีความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วยังจะต้องมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและภาวะผู้นำในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1.  ผู้บริหารด้านสารสนเทศ
 2. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นักวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ผู้บริหารศูนย์ข้อมูล
 5. ผู้บริหารด้านบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาพูดถึงหลักสูตร