หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารเพื่อ ตอบสนองทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารไปใช้ประโยชน์กับงานในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงแก่การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ลึกรู้รอบ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. เพื่อสนองต่อนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการสร้างนักวิชาการนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับรวมหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
สอบประมวลผลความรู้ 0 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

แผนการศึกษาแบบ ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

 
ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
ITE 612 การสื่อสารขอ้ มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ITE 613 ระบบจดัการฐานขอ้มูลข้นัสูง 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 621 การวเิคราะห์ออกแบบและอนุวัติเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
ITE 622 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITE 699 วิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 623 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITE 699 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9)
     
 
แผนการศึกษาแบบ ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5)
ITE 612 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ITE 613 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 621 การวเิคราะห์ออกแบบและอนุวัติเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
ITE 622 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITE 699 วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 623 การจัดกรโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITE 669 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-12-6)
ITE 697 สอบประมวลผลความรู้ 0(0-0-0)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความต้องการอย่างมากของทรัพยากรบุคคลในประเทศทางด้านการบริหารที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถในการคิดค้นพัฒนา และประยกต์ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ และบริการใหม่ๆ ในการแข่งขันในสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การบริหารระบบฐานข้อมูล การบริหารเทคโนโลยีงานประยุกต์วิสาหกิจ การบริหารความมั่นคงระบบสารสนเทศ การบริหารเครือข่ายและการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

การบริหารสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กรในยุคปัจจุบันมีความต้องการผู้ที่มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีโลกทัศน์กว้างขวางที่จะเป็นผู้คิดริเริ่ม สามารถบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคตให้ทันกับความกว้าหน้าของเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันกับธุรกิจการค้าได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว