หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Informatics
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Medical Informatics)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (สารสนเทศการแพทย์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):B.Sc. (Medical Informatics)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตนักสารสนเทศด้านการแพทย์ ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการบริการ และการ แพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสำนึกสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย

 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
วิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
MEI  100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการแพทย์ 3(3-0-6)
MEI  101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียน 3(3-0-6)
BIO  135 โปรแกรม 3(2-3-6)
THA  106 ชีววิทยา 3(2-2-5)
ENL  xxx ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(x-x-x)
ESS   xxx พลศึกษา 1(0-2-1)
     
SECOND SEMESTER
MEI  140 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6)
MEI  102 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 3(3-0-6)
MEI  111 การเขียนโปรแกรม  1 3(2-3-6)
MAT 152 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
ENL xxx  กลุ่มวิชาภาษา (2) 3(x-x-x)
RSU  101  ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
PSO 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)
     
THIRD SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
MEI  104 ระบบการสาธารณสุข 3(3-0-6)
MEI  203 ศัพท์ทางการแพทย์ 3(3-0-6)
MEI  112 การเขียนโปรแกรม  2  3(2-3-6)
MEI  221 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
PSO  104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน  2   2(2-0-4)
XXX ___ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(1) 3(x-x-x)  
     
SECOND SEMESTER
MAT 252 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)
MEI 250 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องสำหรับสารสนเทศสุขภาพ 3(3-0-6)
MEI 205 การจำแนกโรคระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
PAT 205 พยาธิสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
MEI 222 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
MEI 231 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
MEI 361 การจัดการโรงพยาบาล 3(3-0-6)
MEI 332 ระบบเครือข่ายขั้นสูง 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
MEI 342 ระบบบริการทางการแพทย์ 3(3-0-6)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา (3) 3(x-x-x)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (1) 3(3-0-6)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (2) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(x-x-x)
MEI 343 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิคส์ 3(3-0-6)
MEI 351 การบริหารโครงงานสารสนเทศการแพทย์ 3(3-0-6)
MEI 362 การประกันสุขภาพ 3(3-0-6)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (3) 3(3-0-6)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (4) 3(3-0-6)
XXX ___ หมวดวิชาชีพเลือก (5) 3(x-x-x)
     
THIRD SEMESTER  
 MEI 460  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศการแพทย์  1(0-35-18)
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
MEI 461 สัมมนาสารสนเทศทางการแพทย์ 3(3-0-6)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (5) 3(3-0-6)
MEI xxx หมวดวิชาชีพเลือก (6) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
MEI 462 ปริญญานิพนธ์ 3(3-0-6)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

ไอทีเปรียบเสมือนลมหายใจหลักของโรงพยาบาลเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์สาธารณสุขทุกแห่ง

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตจนได้รับการคาดหมายว่าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกในอนาคต
 2. สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์เตรียมผลิตบัณฑิตให้พร้อมต่อการเติบโตด้านการแพทย์และสุขภาพ
 3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานและสหกิจศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลและองค์กรสุขภาพ​

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1.  นักเวชระเบียน
 2. นักเวชสถิติ
 3. นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์
 4. นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล
 5. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์/โปรแกรม
 6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล
 7. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแแพทย์และโรงพยาบาล
 8. ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล​