สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Creative Media Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ )
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Creative Media Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ )
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Tech. (Creative Media Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
 2. ผลิตบัณฑิตที่ทั้งเก่งและดีมีจริยธรรม มีความเป็นผู้นำให้เป็นสมาชิกสังคมที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรังสิตประเทศชาติ และสังคมโลก
 3. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสื่อ ที่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยสื่อได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
วิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 100 เทคโนโลยีเบื่องต้น 3(3-0-6)
CMT 110 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
CMT 102 การสื่อสารด้วยภาพ 3(3-0-6)
CMT 103 การพัฒนาแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
XXX --- กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(_-_-_)
XXX --- กลุ่มวิชาภาษา 3(_-_-_)
     
SECOND SEMESTER
CMT 120 ภาพดิจิทัล 3(3-0-6)
CMT 102 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
CMT 121 พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
CMT 111 การโปรแกรมเชิงปฎิสัมพันธ์ 1 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(_-_-_)
ESS xxx กลุ่มรายวิชาพลศึกษา 1(0-2-1)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 212 การโปรแกรมเชิงปฎิสัมพันธ์ 2 3(2-2-5)
CMT 222 แอนิเมชันเบื้องต้น 3(2-2-5)
CMT 233 การออกแบบอินเตอร์เฟช 3(2-2-5)
CMT 223 โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 3(2-2-5)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(_-_-_)
XXX --- กลุ่มรายวิชามุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(_-_-_)
     
SECOND SEMESTER
CMT 232 การพัฒนสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)
CMT 241 การพัฒนาสื่อออนไลน์ 3(2-2-5)
CMT 245 ฐานข้อมูลสำหรับงานสื่อสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
CMT 242 แนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ 3(3-0-6)
THA xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(_-_-_)
THA xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 3(_-_-_)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 243 ระบบการจัดการเนื้อหา 3(3-0-6)
CMT 351 การพัฒนาเกมเบื้องต้น 3(2-2-5)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (1) 3(_-_-_)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (2) 3(_-_-_)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(_-_-_)
XXX --- กลุ่มรายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(_-_-_)
     
SECOND SEMESTER
CMT 361 การตลาดสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
CMT 352 โครงงานครีเอทีฟมิเดีย 3(2-2-5)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (3) 3(_-_-_)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (4) 3(_-_-_)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (5) 3(_-_-_)
XXX --- รายวิชาเลือกเสรี (1) 3(_-_-_)
     
ปีการศึกษาที่ 4
SECOND SEMESTER
THIRD SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 492 การฝึกงานวิชาชีพ 1(0-40-20)
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 463 การบริหารโครงการและการประกอบการ 3(3-0-6)
CMT 495 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (6) 3(_-_-_)
CMT xxx วิชาชีพเลือก (7) 3(_-_-_)
XXX --- รายวิชาเลือกเสรี (2) 3(_-_-_)
     
SECOND SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CMT 498 ปริญญานิพนธ์ 6(0-12-6)

แนวทางประกอบอาชีพ

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ทั้งในด้านการตลาด บันเทิง และการศึกษาผ่านทางสื่อโต้ตอบ สื่ออินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะยิ่งทวิความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เทคโนโลยีด้านสื่อโต้ตอบ (interactive) ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ มีการเจริญเติบโตอย่างมาก และกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ ของภาคธุรกิจทั่งโลก
 2. มีความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอน การฝึกงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ​

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. นักพัฒนาสื่ออินเตอร์เน็ต
 2. นักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
 3. อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์
 4. โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์
 5. ผู้ดูแลระบบออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย
 6. ครีเอทีฟด้านนิวมีเดีย
 7. ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์ และสื่อโต้ตอบ