หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Enterprise Information Systems
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Enterprise Information Systems)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย):วท.บ. (ระบบสารสนเทศวิสหกิจ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Enterprise Information Systems)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ ให้สามารถวิเคราะห์ ระบบพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนาเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้ารวมทั้งสามารถทางานสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์เปี่ยมด้วยคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสานึกสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

21 หน่วยกิต

วิชาชีพบังคับ

61 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
EIS 151 Fundamental of Computing I 3(2-3-4)
ITE 111 Introduction to Information Systems 3(2-2-5)
MAT 143 Mathematics for Business and Economics 3(3-0-6)
ENL xxx Languages 3(3-0-6)
THA xxx Thai Language 3(2-2-5)
xxx xxx Science and Mathematics 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
EIS 152 Fundamental of Computing II 3(2-3-4)
ITE 112 Business Process for Information Systems 3(3-0-6)
HRM 100 Human Resource Management Information Systems 3(3-0-6)
ENL xxx Languages 3(2-3-6)
XXX xxx Interdisciplinary and Physical Education 1(0-2-1)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
EIS 153 Programming for Enterprise I 3(2-3-4)
EIS 251 Financial Planning and Control 3(3-0-6)
FIN 100 Financial Management Information Systems 3(3-0-6)
LGM 100 Logistics and Supply Chain Information Systems 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(3-0-6)
XXX xxx Languages 3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social Sciences 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
EIS 154 Programming for Enterprise II 3(2-2-5)
EIS 431 Computer Network Systems 3(3-0-6)
EIS 432 Enterprise Database System 3(3-0-6)
XXX xxx Free Electives (1) 3(3-0-6)
XXX xxx Languages 3(3-0-6)
RSU 101 Dharmacracy 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
EIS 205 Enterprise Resource Planning Systems 3(3-0-6)
EIS 365 Materials Management 3(3-0-6)
CSC 487 Laws and Ethics in Information Technology 3(3-0-6)
XXX xxx EIS Electives (1) 3(3-0-6)
XXX xxx EIS Electives (2) 3(3-0-6)
XXX xxx EIS Electives (3) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
EIS 206 Production Planning and Sales and Distribution 3(3-0-6)
EIS 364 Human Capital Management 3(3-0-6)
EIS 420 Enterprise Systems Development 3(3-0-6)
EIS 434 System Security 3(3-0-6)
ITE 474 System Security 3(3-0-6)
XXX xxx EIS Electives (4) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
EIS 411 Data Warehouse 3(3-0-6)
EIS 421 Enterprise Systems Configuration and Implementation 3(3-0-6)
EIS 435 Research in Enterprise Information Systems 3(3-0-6)
EIS 491 Enterprise Information Systems I 1(0-3-2)
ITE 475 Business Intelligence 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
EIS 492 Enterprise Information Systems II 3(0-9-6)
 xxx____  EIS Elective (5)  3(3-0-6)
xxx____ Free Elective (2) 3(3-0-6)

แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ เปิดสอนในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ พื้นฐานกระบวนการทำงานกว้างๆของธุรกิจโครงสร้างของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างและรายละเอียดของโมดูลต่างๆของระบบ ERP วัฏจักรการอนุวัติการบำรุงรักษาระบบ ERP การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าการสื่อสารและจัดการโครงการ​​

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตรการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรแห่งแรกในประเทศไทย

เรียนแล้วทำงานอะไร

 1. นักพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการทรัพยากรองค์กร
 2. ผู้เชี่ยวชาญในแผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านระบบจัดการทรัพยากรองค์กร​​
 3. เจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้า)