หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Investment Informatics
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Investment Informatics)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Investment Informatics)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักสารสนเทศการลงทุน ในวิชาการด้านคณิตศาสตร์การลงทุนและ
  คณิตศาสตรประกันภัย เพื่อประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสารสนเทศการลงทุน ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสำนักสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
 3. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสารสนเทศการลงทุน ที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านสารสนเทศการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศการลงทุน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาต่อสังคม และประเทศชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

33 หน่วยกิต

วิชาชีพบังคับ

40 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
SUMMER SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
MAT 142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
     
 FIRST SEMESTER  
ENL 112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
MAT 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
INI 101 การลงทุนเบื้องต้น 3(3-0-6)
INI 102 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ESS xxx กลุ่มรายวิชาพลศึกษา 1(0-2-1)
     
SECOND SEMESTER
ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-3-6)
INI 103 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักลงทุน 3(2-3-6)
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 3(3-0-6)
MAT 144 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ACC 100 การบัญชีการเงิน 3(2-3-6)
INI 111 การลงทุนในทางเลือกอื่น 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ENL 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
HUM 107 จริยศาสตร์ 3(3-0-6)
INI 120 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
INI 123 ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(1) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
MAT 155 สถิติสำหรับนักลงทุน 3(3-0-6)
INI 130 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
INI 201 การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ITE 201 พันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชุมชน 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(2) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
INI 203 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนักลงทุน 3(3-0-6)
INI 303 การลงทุนในตราสารหนี้ 3(3-0-6)
INI 313 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3(3-0-6)
INI 301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(3) 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(4) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
INI 401 การลงทุนในตราสารทุน 3(3-0-6)
INI 403 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
INI 314 ทฤษฎีตลาดทุน 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(5) 3(3-0-6)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก(6) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
INI 492 การฝึกงานวิชาชีพ 1(0-35-18)
     
SECOND SEMESTER
INI 491 สัมมนาสารสนเทศการลงทุน 3(0-0-6)
 xxx____  รายวิชาชีพเลือกเสรี(1)  3(0-0-6)
xxx____ รายวิชาชีพเลือกเสรี (2) 3(0-0-6)
INI 499 ปริญญานิพนธ์ 6(0-12-6)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

"ในยุคปัจจุบัน งานด้านการเงินการลงทุน ล้วนต้องอาศัยความรู้ในด้านไอที ม.รังสิตจึงได้เปิดสาขาวิชาใหม่เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านการเงิน การลงทุนและไอที

จุดเด่นของหลักสูตร

 1.  เป็นสหวิทยาการ เรียนไอที การเงินการลงทุน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 2.  สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
 3. เนื้อหาตรงใบประกอบวิชาชีพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น CISA และ CFP
 4. หากทำงานในด้านการเงินการลงทุนจะได้เปรียบเนื่องจากมีความรู้ด้านไอที
 5. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เรียนเฉพาะสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 6. สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี 6 เดือน
 7.  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีฐานะมั่งคั่ง​

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. กลุ่มอาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน เช่น นักวิเคราะห์หลักทัพย์ ผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์วาณิชธนากร
 2. ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุนโดนตรง เช่น ธนาคาร กองทุน บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์​
 3.  บริษัททั่วๆ ไป ฝ่ายการเงิน การลงทุน
 4. งานไอทีในบริษัทด้านการเงินการลงทุน
 5. เจ้าของกิจการ นักลงทุนรายบุคคล(เล่นหุ้น)