สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology (Computer Game Multimedia)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology ( Computer Game Multimedia)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B . Tech .( Computer Game Multimedia )

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ดังนี้

 1. สามารถนำองค์ความรู้ด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียไปประยุกต์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในมิติการแสวงหา ผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร
 2. มีทักษะในการประยุกต์ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียและเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์
 4. พัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
 6. มีความสามารถในการศึกษาต่อระดับสูง
 7. สามารถพัฒนา Tools ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

18 หน่วยกิต

วิชาชีพบังคับ

56 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CGM 101 การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
CGM 104 พื้นฐานการออกแบบ 3(2-3-6)
CGM 105 การวาดเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6)
CGM 117 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-3-6)
XXX --- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
     
SECOND SEMESTER
CGM 102 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 3(2-3-6)
CGM 106 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม 3(3-0-6)
CGM 211 การออกแบบและการผลิตเกม 3(2-3-6)
CGM 118 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-3-6)
CGM 110 พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-3-6)
CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ 3(2-3-6)
XXX --- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 1(x-x-x)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CGM 122 พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ 3(3-0-6)
CGM 213 การออกแบบและการผลิตสื่อประสม 3(3-0-6)
CGM 208 การโปรแกรมสื่อด้วยภาพ 3(2-3-6)
CGM 209 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับเกม 3(2-3-6)
CGM 222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ 3(2-3-6)
XXX --- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (1) 3(x-x-x)
     
SECOND SEMESTER
CGM 217 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ 3(2-3-6)
CGM 212 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1 3(2-3-6)
CGM 235 แอนิเมชัน 3 มิติ 3(2-3-6)
CGM 223 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)
XXX --- กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (2) 3(x-x-x)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CGM 281 โครงการเกมและสื่อประสม 1 3(2-3-6)
XXX --- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX --- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (3) 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x)
     
SECOND SEMESTER
CGM 382 โครงการเกมและสื่อประสม 2 3(2-3-6)
XXX --- กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (4) 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (5) 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (6) 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x)
     
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CGM 494 เตรียมปริญญานิพนธ์ 32(0-4-2)
CGM 495 สัมมนาด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 3(3-0-6)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (7) 3(x-x-x)
XXX --- รายวิชาชีพเลือก (8) 3(x-x-x)
     
SECOND SEMESTER
CGM 496 ปริญญานิพนธ์ 4(0-8-4)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียเป็น “แห่งแรกของประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 แล้วว่า ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิงนั้นจะเติบโตและสร้างมูลค่าการค้าอย่างสูงในลักษณะก้าวกระโดด โดยที่ผู้คนทั่วไปไม่สามารถปฏิเสธการบริโภคสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิงประเภทเกมได้เลย คือกล่าวอย่างง่ายๆว่า “ใครๆก็เล่นคอมพิวเตอร์เกมและใครๆก็ดาวน์โหลดเกม”​​​

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตรที่เปิดขึ้นเป็นแห่งแรกของไทย
 2. แนวทางการเรียนเชิงปฏิบัติการจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 3. ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงได้ครอบคลุม
 4. กระบวนการเรียนรู้เข้าใจง่าย ส่งผลประสิทธิภาพการเรียนสูง
 5. รายวิชาตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 6. หัวข้อวิชาเลือกติดตามเทคโนโลยีสากลอย่างต่อเนื่องคณาจารย์มีผลงานและประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมฯ
 7. เครื่องมือสนับสนุนการเรียนมีจำนวนมากพร้อมรองรับการใช้งาน

เรียนแล้วทำงานอะไร

 1. นักพัฒนาโครงการเกม : Game Developer
 2. ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น : Engine Game Specialist
 3. โปรแกรมเมอร์สำหรับเกม : Game Programmer
 4. นักออกแบบเกม : Game Designer
 5. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก : Computer Graphic Designer​​​​​​​​​