สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.เอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Information Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Information Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Information Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอกที่มีมาตรฐานสากลให้สามารถ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
 2. เพื่อผลิตนักวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เพื่อผลักดันการทําวิจัยภายในประเทศ ให้มีความเป็นเลิศ และมีการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบที่ 1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท เป็นแผนการศกึ ษาที่เน้นการวิจัยโดยมกี ารทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ หัวหน้าหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่มี ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยรับเฉพาะผู้เข้าศกึ ษาที่สำเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
   
แบบที่ 2 เป็นแผนการศกึ ษาที่เน้นการวิจัยโดยมกี ารทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท 48 หน่วยกิตและสำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
   

แผนการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

"เพราะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ พื้นฐานของการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีวันสิ้นสุด

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เน้นการเขียนและพัฒนาโปรแกรม
 2. มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้าน Network ที่ทันสมัย
 3. นักศึกษาจะได้รับทักษะและประสบการณ์จริง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 3. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 4. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และระบบคอมพิวเตอร์