สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม (ป.โท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
  ภาษาอังกฤษ: Master of Information Science Program in Social Media Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Information Science (Social Media Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.I.S. (Social Media Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม และการสื่อสารที่ทัน สมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบ สนองต่อความต้องการขององค์การและนำมาซึ่งการแข่งขันในภาคธุรกิจได้
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณา การ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้บริหารเทคโนโลยีสื่อสังคมระดับสูงที่มีความสามารถและ ศักยภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เพื่อการ พัฒนาระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งการจัดการโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม ทั้งในระดับ องค์การ ชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง จิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 
วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 
วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

แผนการศึกษาแบบ ก. ทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
SMT 610 เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสังคม 3(3-0-6)
SMT 611 โปรแกรมประยุกต์เชิงสื่อสังคม 3(3-0-6)
SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยสื่อสังคม 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
SMT 621 การวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างสื่อสังคม 3(3-0-6)
MIT 650 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
SMT 623 ประเด็นคัดสรรด้านสื่อสังคม 3(2-3-6)
SMT 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-12-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
SMT 699 วิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
SMT 699 วิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)
     
แผนการศึกษาแบบ ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
SMT 610 เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสังคม 3(3-0-6)
SMT 611 โปรแกรมประยุกต์เชิงสื่อสังคม 3(3-0-6)
SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยสื่อสังคม 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดวิชาชีพเลือก(1) 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดวิชาชีพเลือก(2) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
SMT 621 การวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างสื่อสังคม 3(3-0-6)
MIT 650 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
SMT 623 ประเด็นคัดสรรด้านสื่อสังคม 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
SMT 691 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3)
SMT 698 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
     
SECOND SEMESTER
SMT 691 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตร SMT เน้นการสร้างบุคลากรทางด้านโซเชียลมีเดีย ที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี ที่มีต่อสังคมและธุรกิจ โดยเราได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความคิดและทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ทางด้านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีในทุกมิติ

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตร SMT เน้นการสร้าง Core Competency ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำและนักบริหาร SMT ที่ดี โดยเราได้ออกแบบหลักสูตร โดยนำแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะและความรู้ที่จำเป็น ดังนี้ Social Media Network Technologies
 2. Social Media Application
 3. Research and Development in Social Media Technology
 4.  Analyzing
 5. Designing and Building Social Media
 6.  Legal and Ethical Aspects in IT
 7. Selected Topics in Social Media

สามารถจบได้ใน 1 ปี ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี ที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณการ การเป็นผู้นำและผู้บริหารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีระดับสูง ที่มีความสามารถและศักยภาพ