สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท ออนไลน์)

สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท ออนไลน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
  ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Technology Management (Internet-Based Distance Education)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information Technology Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม . (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง
 2. เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักบริหารระดับกลางทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. เพื่อเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารรวมถึงการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้งจิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
   

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

แผนการศึกษาแบบ ก. ทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-0-9)
     
SECOND SEMESTER
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-27)
     
 
แผนการศึกษาแบบ ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITM 691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-0-9)
     
SECOND SEMESTER
ITM 699 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 9(0-0-27)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญขององค์การอันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญซึ่งสามารถสนับสนุนความสำเร็จทางการดำเนินธุรกิจขององค์การได้ จากบทบาทที่สำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นอกจากจะมีความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วยังจะต้องมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและภาวะผู้นำในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. ผู้บริหารด้านสารสนเทศ
 2. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นักวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ผู้บริหารศูนย์ข้อมูล
 5. ผู้บริหารด้านบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ