หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. นำองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. บริหารจัดการและดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อส่งเสริมให้เกินการแสวงหา ความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 4. มีการส่งเสริมแนวคิดแบบบูรณาการสำหรับองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
 5. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ บทความหรือผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
วิชาแกน 12 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

33 หน่วยกิต

วิชาชีพ

63 หน่วยกิต

วิชาชีพบังคับ

48 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ปีการศึกษาที่ 1
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 111 Introduction to Information Systems 3(3-0-6)
ITE 113 Introduction to Multimedia Technology 3(2-3-6)
ITE 115 Fundamental of Web System 3(2-3-6)
ITE 151 Business Process for Information Systems 3(3-0-6)
XXX____ Science and Mathematics Electives (1) 3(3-0-6)
ESS/MUS Exercise and Sports or Music and Recreation 1(0-2-1)
     
SECOND SEMESTER
ITE 117 Fundamental of Computer Programming 3(3-0-6)
ITE 119 Data Communication and Networking 3(3-0-6)
ITE 121 Database Systems Concept 3(3-0-6)
 ITE 155  Information Technology Laws  3(3-0-6)
 ENG101  Foundation English I  3(2-2-5)
MAT____ Science and Mathematics Electives (2) 3(3-0-6)
ESS/MUS Exercise and Sports or Music and Recreation 1(0-2-1)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 231 Visual Programming 3(3-0-6)
ITE 235 Data Structures and Algorithm 3(3-0-6)
ITE 237 Database Management Systems 3(3-0-6)
ITE 243 Computer Networking 3(3-0-6)
ENG/THA____ Languages (1) 3(2-2-5)
SCI/MAT ____ Science and Mathematics Electives (3) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 233 Object-Oriented Computer Programming 3(2-3-6)
ITE 239 Information Systems Analysis and Design 3(3-0-6)
ITE 249 Management Information Systems 3(3-0-6)
ITE 257 Information Technology Ethics 3(3-0-6)
ENG/THA____ Languages (2) 3(2-2-5)
ART/HUM____ Humanities Electives (1) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 341 Information System Implementation and Management 3(2-3-6)
ITE 345 User Interface Design and Development 3(3-0-6)
ITE 347 Web Applications Development 3(3-0-6)
ITE____ ITE Specialization Elective (1) 3(3-0-6)
ITE____ ITE Specialization Elective (2) 3(3-0-6)
SOC/ECO___ Social Sciences Elective (1) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 353 Information System Project Management 3(3-0-6)
ITE 359 Information Systems Security Management 3(3-0-6)
ITE 361 Business Research 3(3-0-6)
 ITE ___  ITE Specialization Elective (3)  3(3-0-6)
ITE ___ ITE Specialization Elective (4) 3(3-0-6)
XXX___ Free Elective (1)* 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
ITE 495 Seminar in Information Technology 3(3-0-6)
ITE ____ ITE Specialization Elective (5) 3(3-0-6)
ITE ____ ITE Specialization Elective (6) 3(3-0-6)
ITE ____ ITE Specialization Elective (7) 3(3-0-6)
ART/HUM ___ Humanities Elective (2) 3(3-0-6)
LAW/ECO ___ Social Sciences Elective (2) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
ITE 498 Senior Project 3(0-9-5)
ITE ____ ITE Specialization Elective (8) 3(3-0-6)
XXX__ Free Elective (2)* 3(3-0-6)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. สามารถนำองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ได้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัย และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านไอทีทั้งภาครัฐและเอกชน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 4. นักพัฒนาโปรแ​กรมประยุกต์และเว็บไซต์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ​