วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Computer Science)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Computer Science)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของวิทยการคอมพิวเตอร์และนำมาประยุกต์ได้ด้วยตนเองและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
 1. กลุ่ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
 2. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
 3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
 4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
 5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • 9 หน่วยกิต
 • 7 หน่วยกิต
 • 21 หน่วยกิต
 • 21 หน่วยกิต
 • 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
SUMMER SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 3(2-2-5)
CSC 101 ธรรมาธิปไตย 3(2-0-4)
 
FIRST SEMESTER
CSC 151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
MAT 133 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX --- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(1) 3(3-0-6)
ESS/MUS กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 1(0-2-1)
     
SECOND SEMESTER
CSC 152 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
ENL 112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
MAT 221 คณิตศาสตร์(ไม่ต่อเนื่อง) 3(3-0-6)
 MAT 241  พืชคณิตเชิงเส้น  3(3-0-6)
 PHY 132  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(2)  3(3-0-6)
xxx____ หมวดวิชาเลือกเสรี(1) 3(2-3-6)
xxx____ หมวดวิชาเลือกเสรี(1) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 2
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
MAT 252 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)
CSC 350 การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
CSC 250 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5)
CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
ENL 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
CSC 420 ระบบปฎิบัติการ 3(3-0-6)
CSC 451 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)
CPE 218 การออกแบบ ITE วงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
CPE 219 ปฎิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล 1(0-3-2)
 ENL 122  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง  3(2-2-5)
ITE 201 พันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชุมชน 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 3
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CSC 342 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
CSC 362 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
CSC 431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
CSC ___ หมวดวิชาชีพเลือก(1) 3(3-0-6)
CSC ___ หมวดวิชาชีพเลือก(2) 3(3-0-6)
XXX ___ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
CSC 454 ภาษาการโปรแกรม 3(3-0-6)
CSC 480 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
CSC 481 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 CSC 485  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 CSC 487  กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
CSC 491 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-2)
CSC ___ หมวดวิชาชีพเลือก (3) 3(3-0-6)
     
ปีการศึกษาที่ 4
FIRST SEMESTER Credit (Lecture-Lab)
CSC 460 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
CSC 472 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
CSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
XXX ___ หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6)
     
SECOND SEMESTER
CSC 498 สหกิจศึกษา 9(0-40-20)
     

แนวทางประกอบอาชีพ

จุดเด่นของหลังสูตร

 1. เน้นการเขียนและพัฒนาโปรแกรม
 2. มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้าน Network ที่ทันสมัย
 3. นักศึกษาจะได้รับทักษะและประสบการณ์จริง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 3.  ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 4.  ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และระบบคอมพิวเตอร์
 6. อื่นๆ