พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาประจำปี 2562

คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความรู้สึกยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวิทยาลัยฯ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Designed by Suphanut Kathong.