Welcome New-Gen 2019

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.เชฎเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้โอวาส ร่วมกับคณาจารย์ให้คำแนะนำการปรับตัวจากการเป็นนักเรียนสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

Designed by Suphanut Kathong.