|| ปฐมนิเทศประจำปี 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.เชฎเนติ ศรีสะอ้าน คณบดีวิทยลัยฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

Designed by NZ Digital Media.