|| ขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างเกมเกี่ยวกับการจำลองการฝึกยุทธศาสตร์ทางทหาร

Designed by NZ Digital Media.