|| อบรม หุ่นยนต์ 4-5 พ.ย.60

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนและคุณครูสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560

Designed by NZ Digital Media.