|| ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 25559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมิลจากคณะกรรมการ วิทยาลัยฯได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

Designed by NZ Digital Media.