|| กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2560

Designed by NZ Digital Media.