|| อบรมการทำงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมการทำงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดย Emeritus Professor Lance Chun Che Fung (Murdoch University) วันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 13.00น. - 16.00น. ห้อง 11-903

Designed by NZ Digital Media.