กิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY2018

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY2018 เป็นการนำความรู้แต่ละด้านมาถ่ายทอดให้บุคลากรและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย โดยในงานดังกล่าว ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นจากหัวข้อ TIP5

Designed by Suphanut Kathong.