|| โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานทางด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา

Designed by NZ Digital Media.