อบรมสัมมนาการเขียนงานวิจัย

วิทยาลัยฯ จัดอบรมสัมมนาการเขียนงานวิจัย ให้กับคณาจารย์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

Designed by Suphanut Kathong.