พิธีลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาผ่านโครงการ Stock Master University เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการเงิน การลงทุน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายในการดำเนินโครงการ

Designed by Suphanut Kathong.