|| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 600 เครื่อง

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการวินโดว์ 600 เครื่อง
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส 200 เครื่องห้องปฏิบัติเฉพาะทาง IT RSU Innovative Icubation Center

  1. ห้องเซิร์ฟเวอร์ DATA CENTER
  2. ห้องปฏิบัติการด้านซอร์ฟแวร์
  3. ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่าย
  4. ห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนาเกม
  5. ห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนาหุ่นยนต์
  6. ห้องปฏิบัติการด้านการลงทุน
  7. ห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ|| ติดต่อเรา :

52/347 อาคารรัตนคุณากร ชั้น 10
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทร : 0-2997-2222
โทรสาร : 0-2997-2222

Designed by NZ Digital Media.